Onderwijs

Onderwijs is uiteraard ons belangrijkste thema en gaat over de vraag hoe we leerlingen het beste voorbereiden op hun toekomst. En hoe we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken. Dit zijn onze ambities als het gaat om ons onderwijs:

Onderwijs dat past bij de leerling

De kwaliteit van ons onderwijs is hoog en we hebben aandacht voor elke leerling. Iedereen krijgt dezelfde kansen om zich te ontwikkelen door allereerst een krachtig onderwijsaanbod in de basis, voor alle leerlingen. Dat houden we zo. Van de leerlingen die meer nodig hebben dan het basisaanbod brengen we de onderwijsbehoeften goed in kaart en stemmen we hier het onderwijs zo goed mogelijk op af. We willen leerlingen en hun ouders intensief betrekken bij de manier waarop we naar die doelen toewerken.

Focus op brede ontwikkeling

De basisvaardigheden taal en rekenen zijn het fundament van ons onderwijs. We besteden ook aandacht aan vaardigheden die leerlingen in de 21e eeuw nodig hebben. Denk aan samenwerken en creatief denken. We streven ernaar deze vaardigheden volledig te integreren in ons onderwijs. We maken ze concreet, stellen doelen vast en brengen de voortgang van de leerlingen in kaart. Zo stimuleren we een goede én brede ontwikkeling van onze leerlingen.

Verbreding van rol leerkrachten

Ons onderwijs bereidt leerlingen voor op hun toekomst. Het vakmanschap van de leerkracht is ten eerste het geven van goede instructie, binnen een prettig pedagogisch klimaat. Het stimuleren van probleemoplossend, kritisch en creatief denken bij de leerlingen vraagt ook om een meer coachende rol van de leerkracht. Zij worden hierbij ondersteund door specialisten en vakdocenten. Tevens is het belangrijk dat de leerkrachten voldoende digitaal vaardig zijn.

Leerkrachten tonen lef

Leerkrachten hebben tijd en ruimte nodig om zich de kennis en kunde die horen bij het aanbieden van een breed onderwijsaanbod, eigen te maken. De komende jaren integreren leerkrachten die vaardigheden in de bestaande vakken. Ook durven ze naar eigen inzicht ruimte te pakken om weloverwogen af te wijken van de leerlijn en methode, als het aanleren van die vaardigheden daarom vraagt.